Arbeidsrecht

Onze ervaren arbeidsrechtadvocaten hebben ruime ervaring met het oplossen van alle mogelijke arbeidsrechtelijke problemen. Wij hebben deskundigheid en brede ervaring met ontslag in al haar vormen: reorganisaties, ontslagen wegens disfunctioneren, na twee jaar ziekte, vanwege een verstoorde verstandhouding en ontslag op staande voet. Maar ook in andere arbeidsrechtelijke onderwerpen zijn onze advocaten zeer deskundig, zoals geschillen over het concurrentie- en relatiebeding, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, huishoudelijke reglementen en cao’s. We adviseren regelmatig bij het wijzigen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, bij overgang van onderneming, medezeggenschap, ziekte- en re-integratievraagstukken en loonsancties en hebben diverse cliënten die personeel uitlenen of inhuren, waardoor we ook uitstekend kunnen adviseren op dat vlak. Ten slotte adviseren we ook met regelmaat op het gebied van grensoverschrijdend en/of internationaal arbeidsrecht en beschikken we in dat verband over een internationaal netwerk.

Voorbeeldzaken arbeidsrecht: werkgevers

  • Ontslagbegeleiding
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Ontslagvergoeding
  • Concurrentiebeding
  • Kantonrechter of UWV
  • Ontslag op staande voet

Ontslag/Arbeidsrecht

U kunt als werkgever terechtkomen in een situatie waarin u (noodgedwongen) afscheid dient te nemen van (een van) uw werknemer(s). Kunt u de arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen? Nee, daarvoor dient u een ontslagprocedure te starten. Ook kunt u uw werknemer een ontslagvoorstel doen, middels een beëindigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over uw rechten en plichten op dit gebied. Bent u voornemens afscheid te nemen van één of meerdere werknemers? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Köse Advocaten.

Opties
Denkt u een goede ontslagreden te hebben dan zult u een ontslagprocedure in gang moeten zetten om uw werknemer daadwerkelijk te kunnen ontslaan. Dit kan ten eerste door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Ten tweede kunt u zich tot UWV WERKbedrijf wenden om toestemming te vragen de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te zeggen. Ten slotte kunt u ook proberen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Ontbinding door de kantonrechter
In het geval van een ontbindingsprocedure kunt u (of Köse Advocaten namens uw onderneming) een ontbindingsverzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Dat kan bijvoorbeeld als uw werknemer niet goed functioneert, als sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, bedrijfseconomische omstandigheden, of van een dringende reden. Van een dringende reden is sprake als uw werknemer zodanig gedrag vertoont of zodanige eigenschappen heeft, dat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van u niet kan worden gevergd dat u de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Een dringende reden kan overigens ook aanleiding geven voor ontslag op staande voet. Echter, hieraan kleven grote risico’s voor u als werkgever.

Nadat het ontbindingsverzoek is ingediend, kan uw werknemer vervolgens een verweerschrift indienen, waarna een zitting op de rechtbank zal plaatsvinden. De kantonrechter kan in deze procedure een beëindigingsvergoeding, berekend met behulp van de zogenaamde “kantonrechtersformule”, toekennen aan uw werknemer. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van uw werknemer, de duur van zijn dienstverband en de mate van verwijtbaarheid van u en van uw werknemer.

Opzegging met toestemming van het UWV
Wilt u voorkomen dat u een beëindigingsvergoeding moet betalen, wat vaak het geval is bij bedrijfseconomische omstandigheden, kunt u kiezen voor de UWV-procedure. Uw werknemer kan dan eveneens schriftelijk verweer voeren. In deze procedure zal geen zitting plaatsvinden en kan uw werknemer geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Wel bestaat het risico dat uw werknemer na de UWV-procedure een kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter start, in welke procedure de kantonrechter alsnog een vergoeding kan toewijzen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Om (de kosten en risico’s van) een ontslagprocedure te voorkomen kunt u uw werknemer ook een beëindigingsvoorstel doen, in de vorm van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst; ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Zo’n vaststellingsovereenkomst dient aan een aantal vereisten te voldoen. Het is dan ook van groot belang dat u de overeenkomst laat opstellen of controleren door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u daarbij van dienst zijn.