Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een dynamisch gedeelte van het recht, waar veel verschillende wetten en regels bij komen kijken en waar de belangen hoog kunnen oplopen.
Wij bieden een brede dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht. 
Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • Vennootschapsrecht
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Ondernemingsrecht
 • Algemene civiele advies- en procespraktijk
 • Fusies en overnames
 • Mededingingskwesties
 • Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Economisch strafrecht
 • Corporate governance
 • Incasso’s

Ons motto is: juridisch advies vooraf, voorkomt problemen, anders gezegd: beter voorkomen, dan genezen.
Het vooraf oriënteren over de juridische aspecten van voorgenomen activiteiten kan problemen voorkomen. Wilt u een bedrijf oprichten? Of wilt u een bedrijf overnemen, herstructureren of wilt u fuseren? Wij adviseren u graag, snel en deskundig.

Ook behartigt Köse Advocaten uw belangen in een mogelijke gerechtelijke procedure. Immers, soms leiden de activiteiten van de onderneming toch tot een geschil dat aan de rechter voorgelegd dient te worden.

Fusies en overnames
Als ondernemer krijgt u er zonder twijfel een keer mee te maken: een fusie of een overname. Het besluit tot fuseren of ver-/aankoop van bedrijfsonderdelen kan voortkomen uit allerhande situaties. Bedrijven maken onder andere gebruik van fusies en overnames om het productaanbod te verbreden, marktaandeel op te bouwen of nieuwe markten te betreden.

Opties
Om dergelijke transacties probleemloos te laten verlopen, is het essentieel gedegen juridisch advies in te winnen en de transactie goed te laten begeleiden. De advocaten van Köse Advocaten hebben hiervoor de juiste kennis in huis: niet alleen op juridisch gebied, maar door jarenlange ervaring en deskundigheid zijn onze advocaten ook bekend met de (lokale) markt en sector en de daaraan verbonden specifieke voor- en nadelen.

Het stappenplan
Het proces van een fusie en/of een overname is in diverse fasen onder te verdelen:.

  1. de vaststelling van uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen;
  2. de inventarisatie van relevante informatie door onder andere:
   a.    besprekingen met partijen; en
   b.    het opstellen of bestuderen van informatiememoranda ;
  3. het opstellen van een intentieovereenkomst;
  4. het voeren van een gedegen due diligence onderzoek ;
  5. de onderhandelingen op basis van de uitkomsten van de verkregen informatie;
  6. het opstellen van het definitieve contract;
  7. de ondertekening en levering; en
  8. de nazorg en evaluatie.

De voorbereidende fase
Een succesvolle overname of fusie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In de voorbereidende fase onderzoeken partijen of de voorgenomen transactie haalbaar is (haalbaarheidsonderzoek). Onze advocaten gaan met de partijen rond de tafel zitten: er moet vertrouwen worden opgebouwd en de eerste informatie wordt uitgewisseld. Steeds vaker wordt er een informatiememorandum door partijen verstrekt. Ook zal er, zo gewenst, een geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. Dit geeft partijen de zekerheid dat interne informatie niet openbaar wordt.

De volgende stap is het opstellen van een intentieovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst leggen partijen in grote lijnen vast wat zij willen, maar ook waar ze vandaan komen: waarom wordt de transactie beoogd en wat willen zij bereiken. Door dit eerste contract, ook wel de ‘voorovereenkomst’ genoemd, komt het kader van de uiteindelijke koopovereenkomst vast te staan. Deze intentieovereenkomst geeft partijen zekerheid, iets wat, zeker met oog op de voor de transactie te maken kosten, erg belangrijk is.

Het onderzoek
Wanneer de grote lijnen vast staan en er enige zekerheid is bedongen voor de aanstaande kosten zal er een due diligence onderzoek ingesteld moeten worden. Er zijn veel onderdelen in een bedrijf die niet direct opgemerkt zullen worden, maar die wel van wezenlijk invloed kunnen zijn op de overlevingskans van de ‘nieuwe’ onderneming. Door een diepgaand onderzoek door onze advocaten en de accountants en fiscalisten uit ons netwerk, voorkomt u verrassingen achteraf.

Onderhandelingen en de overeenkomst
De uitkomsten van dit onderzoek geven partijen reden tot onderhandelen. De specialisten van ons kantoor zullen u bijstaan in dit proces en aansluitend de overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat partijen overeen zijn gekomen: garanties en vrijwaringen worden bedongen en de prijs en de betalingsconstructie wordt in overleg vastgesteld en opgenomen. Belangrijk is dat het contract past bij uw specifieke wensen en dat er voorzieningen worden opgenomen om u te verzekeren van een succesvolle verkoop dan wel een lucratieve fusie of aankoop.

Nazorg
Na de afronding van de transactie houdt het werk niet op. De ondernemingsrechtspecialisten van Köse Advocaten zullen u graag bijstaan bij de juridische integratieactiviteiten na afronding van de fusie of overname.