Verblijfsvergunning en visum

Een visum is een document waarmee officiële toestemming wordt verleend een land binnen te reizen. Een visum wordt afgegeven in het land van herkomst. Er zijn verschillende soorten visa te weten:

  • een visum, dat is bedoeld voor een verblijf korter dan 3 maanden (visum voor kort verblijf) ook wel het toeristen/zakenvisum genoemd
  • een visum, dat is bedoeld voor een verblijf langer dan 3 maanden dat ook wel de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) wordt genoemd.
  • luchthaven transit visum (voor overstappen op een EU luchthaven, zonder daarbij de EU-staat binnen te komen)
  • transitvisum (5 dagen geldig)

Verblijfsvergunningen
Op het gebied van verblijfsvergunningen is er een tweedeling te maken, te weten:

  • verblijfsvergunning regulier
  • verblijfsvergunning asiel.

Verblijfsvergunning regulier
Een verblijfsvergunning regulier kan bijvoorbeeld worden aangevraagd wanneer u een verblijfsvergunning wenst om bij u (huwelijks) partner te wonen, te werken, te studeren, stage te lopen, als au pair te werken, bij uw ouders te wonen of een medische behandeling te ondergaan.

VISA / Schengenvisum
Voor een zakelijk bezoek aan Nederland voor korter dan drie maanden, dient een Schengenvisum te worden aangevraagd.
De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (Ambassade en Consulaten) zijn bevoegd tot afgifte van de zakenvisa. Om een Schengenvisum te verkrijgen moet een zo volledig mogelijk gedocumenteerde aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging worden ingediend. Het doel van de reis moet duidelijk zijn en ondersteund worden door documenten uit Nederland.

Een Schengenvisum kan worden afgegeven voor de maximale duur van 3 maanden in een tijdsbestek van 6 maanden. Ook een multiple entry visum behoort tot de mogelijkheden. Een multiple entry visum brengt het gemak met zich mee, dat niet elke keer dat de vreemdeling het Schengengebied wil inreizen, een visum moet worden aangevraagd.

Een Schengenvisum geeft op zichzelf geen recht op het verrichten van kortdurende werkzaamheden bij een dochtervestiging of bij een Nederlandse klant. Sommige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld zakelijke besprekingen of software implementatie, zijn echter vrijgesteld van het vereiste van een tewerkstellingsvergunning. Het is aan te raden om van te voren na te gaan, of de werkzaamheden die bij u zullen worden verricht, onder een vrijstelling vallen. Wij kunnen voor u beoordelen of dit voor u het geval is.

Voor het buitenlandse bedrijfsleven bestaat daarnaast het Orange Carpet visum programma (OCVF). Het Orange Carpet is bedoeld voor ondernemingen die zakelijke relaties hebben met bedrijven in Nederland en waarvan de werknemers regelmatig naar Nederland moeten reizen. Werknemers van ondernemingen die zijn toegelaten tot het Orange Carpet visum programma kunnen via een vereenvoudigde en snellere procedure visa aanvragen. In sommige gevallen kan een multiple entry visum voor de duur van maximaal drie jaar worden afgegeven.

Met het afgegeven visum door de Nederlandse ambassade kan niet alleen binnen Nederland worden gereisd, maar binnen het gehele Schengengebied. Het Schengengebied bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland, met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus.

Verblijfsvergunning/het laten verrichten van arbeid door een vreemdeling
Als ondernemer krijgt u voornamelijk te maken met het vreemdelingenrecht in het kader van de toezicht op het laten verrichten van arbeid door een vreemdeling. Daarnaast wanneer de ondernemer een tewerkstellingsvergunning wenst aan te vragen voor een vreemdeling. Zowel de toezicht op naleving alswel de voorwaarden voor het laten verrichten van arbeid door een vreemdeling, zijn geregeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen (de WAV).
Daarbij is van belang om strategisch te werk te gaan en u goed te laten adviseren welke pad u het beste kunt bewandelen om het beoogde doel te bereiken. Alle aspecten komen dan aan bod; welke oplossing is het meest geschikt; de snelste en die met de minste rompslomp? Wij bieden onze expertise en geven u gedegen advies, echter u heeft uiteraard altijd het laatste woord.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)
Een werkgever mag een vreemdeling van buiten de Europese Unie pas arbeid laten verrichten indien hij voor deze vreemdeling beschikt over een tewerkstellingsvergunning (TWV). Voor kennismigranten is geen TWV vereist.
Het is de werkgever die de tewerkstellingsvergunning aanvraagt. De werknemer kan dit niet doen. Een TWV wordt pas verleend nadat is gebleken dat de werkgever geen geschikte kandidaten heeft gevonden in Nederland en in de andere EU lidstaten (het zogenaamde prioriteitgenietend aanbod criterium). Daarnaast moet de vacature gedurende 5 weken zonder resultaat bij het UWV Werkbedrijf hebben uitgestaan. De werkgever dient minimaal 5 weken actief te hebben gezocht naar geschikte kandidaten. Daaropvolgend moet de werkgever zich inspannen om een geschikte kandidaat te vinden voor de vacature in de EU. Slechts indien geen geschikte (prioriteitgenietende) kandidaat is gevonden, kan de werkgever een TWV aanvragen.

De aanvraag wordt ingediend bij het UWV Werkbedrijf dat binnen 5 weken moet beslissen. Het UWV Werkbedrijf beoordeelt of voldoende inspanningen zijn verricht om prioriteitgenietende kandidaten te vinden. Daarnaast wordt beoordeeld of het salaris van de buitenlandse werknemer marktconform is, en of de huisvesting goed is geregeld. Tegelijk met de TWV aanvraag moet een visum (MVV, machtiging voorlopig verblijf) of een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor het verrichten van arbeid in loondienst.
Een succesvolle TWV aanvraag vergt een goede voorbereiding, is tijdrovend en brengt veel rompslomp met zich mee. Het is absoluut een must dat u zich goed erover laat adviseren.

Inspectie SZW (arbeidsinspectie) en opleggen van hoge boetes.
Bij illegale tewerkstelling door vreemdelingen legt de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) een boete op wegens schending van de Wet arbeid vreemdelingen. Bedrijven krijgen een boete van € 12.000 per vreemdeling. Voor eenmanszaken en particulieren is het boetebedrag € 6.000. Daarnaast legt de Arbeidsinspectie nog een boete op van € 2.250 per vreemdeling als het identiteitsdocument niet is bewaard of vervalst blijkt te zijn.
De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is zeer duidelijk. Het is een werkgever verboden arbeid te laten verrichten door een buitenlandse werknemer zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Voor EU-onderdanen hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort.

In de WAV worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is het niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende. Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW. De Wav gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere boetes voor één en dezelfde vreemdeling. Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van het bestaan van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Helaas is procederen de enige weg om een WAV-boete te matigen of ongedaan te krijgen. Tegen de beschikking waarbij de boete wordt opgelegd dient eerst bezwaar te worden gemaakt bij de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wanneer dat niet tot resultaat heeft geleid, kan er beroep worden ingediend bij de bestuursrechter.

Kennismigrant
Het Nederlandse vreemdelingenbeleid stelt het bedrijfsleven in staat om op snelle en relatief eenvoudige wijze een kennismigrant / kenniswerker van buiten de Europese Unie aan te trekken. Hiervoor is de kennismigranten regeling opgezet. Deze regeling is binnen de EU een van de meest gunstige regelingen voor de toelating van kennismigranten.
De voorwaarden voor een verblijf als kennismigrant zijn duidelijk en eenvoudig. Vreemdelingen die 30 jaar of ouder zijn dienen  een bruto maandsalaris van € 4.324 (exclusief 8% vakantiegeld) te verdienen. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 51.888 (exclusief 8% vakantiegeld). Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar geldt een salarisdrempel van € 3.170 bruto per maand. Dat is bruto € 38.040 (exclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis..
Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd waarin het salaris van de kennismigrant wordt bevestigd. De procedure is snel. In het beleid van de IND is opgenomen dat binnen twee weken op een aanvraag dient te worden beslist. De onderneming waarbij de kennismigrant in dienst zal treden, dient wel te zijn geaccepteerd in de Kennismigrantenregeling van de IND. Deze aanmelding kan binnen vier weken geregeld zijn.
De kennismigrantenregeling is een zeer effectief en snelle manier om een vreemdeling (de kenniswerker) hier te lande op legale wijze arbeid te laten verrichten.