Sociaal Zekerheidsrecht

Een uitgebreid stelsel aan wet- en regelgeving is er op gericht om burgers financiële zekerheid te bieden. Bijvoorbeeld in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat de wet en regelgeving die ziet op sociale zekerheid, een uitgebreid stelsel aan regelgeving dat er op is gericht burgers financiële bestaanszekerheden te verschaffen in bepaalde situaties. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien iemand werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

De Werkloosheidswet, Ziektewet, Algemene nabestaandenwet en Wet werk en bijstand (voorheen Algemene bijstandswet) vallen bijvoorbeeld onder het sociaal zekerheidsrecht.

Zowel werkgevers als werknemers komen in aanraking met het sociaal zekerheidsrecht. Köse Advocaten staat u bij in bezwaarprocedures bij onder andere het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of gemeenten, alsmede in beroepsprocedures bij de bestuursrechter van de Rechtbank, de Centrale Raad van Beroep of Afdeling Rechtspraak bij de Raad van State.