Voorkom stress bij de grens!

Voorkom stress bij de grens!

kemal-04

Nu de zomervakantie nadert is men begonnen met het boeken van reizen. In deze bijdrage zal kort worden ingegaan op het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland.

De laatste jaren voert de Koninklijke Nederlandse Marechaussee strengere controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. De persoonscontroles worden uitgevoerd als u reist naar een land dat zich niet bij het Schengenverdrag heeft aangesloten, bijvoorbeeld Turkije. Indien u binnen het Schengengebied reist dan is deze controle er niet.

Wie worden er gecontroleerd?
Met een minderjarig kind naar het buitenland reizen valt onder de uitoefening van het gezag. Om met een minderjarig kind naar het buitenland te mogen afreizen, is dus de toestemming vereist van de met gezag belaste ouder(s).

Indien een kind geboren wordt uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders van rechtswege het gezag. Indien een kind wordt geboren uit een affectieve relatie (samenwoning), dan heeft de moeder van rechtswege het gezag en dient er een aantekening in het gezagsregister opgenomen te worden waaruit volgt dat de vader ook met het gezag belast is.

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee controleert of er sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Dit heeft tot gevolg dat ouders die alleen met een minderjarig kind reizen gecontroleerd kunnen worden. Ook het dragen van een andere achternaam dan de minderjarige kinderen met wie u reist, kan aanleiding geven voor extra controles.

Om stress en vertraging bij de grens te voorkomen is het raadzaam om de volgende stukken mee te nemen:
– verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder, dit formulier kunt u downloaden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
– eventueel recent uittreksel gezagsregister;
– kopie paspoort van toestemminggevende ouder;
– eventueel het ouderschapsplan;
– eventueel de geboorteakte;
– eventueel kopie van het retourticket van het kind.

Wat als de andere met het gezag belaste ouder geen toestemming wil verlenen voor een reis naar het buitenland?
Indien er sprake is van het gezamenlijk gezag dan dient de met het gezag belaste ouder die met het kind naar het buitenland wil afreizen, toestemming te hebben van de andere met het gezag belaste ouder. Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor de reis, dan kan er bij de rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht. De rechtbank zal bij het nemen van een beslissing het belang van het kind voorop stellen.