Ondernemingsrecht

  In de meeste gevallen wordt een Besloten Vennootschap (B.V.) als rechtspersoon gekozen omdat er sprake is van vermogensscheiding. Immers, mocht het zakelijk onverhoopt toch misgaan, dan kunnen zakelijke schuldeisers niet aan het privévermogen tornen. In de voorfase, ten tijde van oprichting, spreken we van een B.V....

In de praktijk komt het helaas voor dat een leverancier de goederen levert maar de tegenprestatie (lees: het geld) niet ontvangt. Dit zorgt voor (financiële) problemen bij de leverancier. Er zijn manieren om u als leverancier in te dekken. Onderstaand treft u aan een drietal adviezen daartoe. De onderstaande opsomming is natuurlijk niet uitputtend.   

Nadat u als eiser een zaak heeft gewonnen, een veroordelend vonnis is gewezen door de rechter, dient het vonnis geëxecuteerd te worden. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat de veroordeelde partij de goederen waarop de eisende partij zicht wenst te verhalen verkocht heeft of op andere wijze onvindbaar heeft gemaakt. Dat is teleurstellend.

kemal-01 Publicatietermijn verkort! Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. De wet brengt wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met zich mee. Een wijziging betreft de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening. De publicatietermijn voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 starten is verkort.

kemal-05 Een risico van ondernemen is dat debiteuren je facturen onbetaald laten. En omdat ondernemers zich graag op het ondernemen focussen wordt er een lange tijd geen actie ondernomen tegen niet betalende klanten. Het geen actie ondernemen tegen niet betalende klanten brengt het risico van verjaring met zich mee. Verjaring betekent dat de vordering niet meer in rechte af te dwingen is.

ali-02 Conservatoir beslag is een instrument bedoeld om de verhaalsmogelijkheden van een schuldeiser/crediteur veilig te stellen en wordt zodoende in de praktijk vaak ingezet. Een ander bijkomend voordeel is natuurlijk ook het efffect ervan om druk uit te oefenen op onwillende debiteuren en wanbetalers. Immers, na het leggen van een conservatoir beslag kunnen de meeste debiteuren niet meer normaal deelnemen aan het economische verkeer en worden daardoor ernstig in verlegenheid gebracht, soms zelfs letterlijk en figuurlijk. Omdat het leggen van conservatoir beslag wel moet voldoen aan enkele belangrijke criteria en de wettelijke consequenties ernstig kunnen zijn voor de debiteur/schuldenaar als gevolg van een eventuele onrechtmatige inzet van het conservatoir beslag is het belangrijk om enkele feiten op een rijtje te zetten. Een schuldeiser/crediteur die al dan niet te kwader trouw het instrument van conservatoir beslag inzet op onjuiste en onaannemelijke gronden, is aansprakelijk voor de schade en kosten die een debiteur/schuldenaar lijdt als gevolg van het conservatoir beslag.

kemal-04 Hoge Raad, 13 maart 2015 Het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 maart 2015 brengt mee dat een toetredende vennoot van een VOF ook aansprakelijk is voor de oude schulden ervan. Het is derhalve cruciaal dat de nieuwe vennoot voor het toetreden onderzoek verricht naar de schulden van de VOF. Dat de schuld is ontstaan voor de toetredingsdatum biedt de nieuwe vennoot geen bescherming.