CONSERVATOIR BESLAG

CONSERVATOIR BESLAG

Nadat u als eiser een zaak heeft gewonnen, een veroordelend vonnis is gewezen door de rechter, dient het vonnis geëxecuteerd te worden. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat de veroordeelde partij de goederen waarop de eisende partij zicht wenst te verhalen verkocht heeft of op andere wijze onvindbaar heeft gemaakt. Dat is teleurstellend.

Om teleurstelling te voorkomen biedt het leggen van conservatoir beslag uitkomst. Met conservatoir beslag wordt beslag gelegd op goederen van de schuldenaar voordat de inhoudelijke rechtsprocedure (bodemprocedure) is opgestart. Bij conservatoir beslag geeft de rechter enkel toestemming om de goederen van de gedaagde veilig te stellen.

Om conservatoir beslag te leggen dient er een verzoekschrift ingediend te worden bij de voorzieningenrechter. In het verzoekschrift dient te worden vermeld wat uw grondslag is voor uw vordering in de bodemprocedure en op welke vermogensbestanddelen van de schuldenaar u beslag wenst te leggen. In beginsel wordt de schuldenaar niet gehoord door de rechter. De schuldenaar wordt dus verrast met het beslag.

Indien de rechter toestemming heeft gegeven voor het leggen van conservatoir beslag wordt ook bepaald binnen welke termijn de bodemprocedure opgestart moet worden. Als er niet binnen de gegeven termijn een bodemprocedure is opgestart, dan vervalt het conservatoir beslag.

In de praktijk wordt naast het veiligstellen van de goederen van de schuldenaar conservatoir beslag ook gebruikt als een middel om de schuldenaar tot betaling te bewegen.

De schuldenaar die van het beslag af wil komen kan een kortgeding opstarten bij de voorzieningenrechter.  De rechter zal het beslag opheffen als het aannemelijk is dat het conservatoir beslag ondeugdelijk of onnodig is. Daarnaast kan de voorzieningenrechter het beslag opheffen indien vervangende zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie of het verstrekken  van een hypotheek- of pandrecht. De rechter beoordeelt of de zekerheid voldoende waarborg biedt.