Personen- en Familierecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee het huidige stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap wordt gewijzigd. De wijziging brengt mee dat vermogensbestanddelen (zowel positieve als negatieve) van de partners bij aanvang van het huwelijk buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Voor nalatenschappen en schenkingen die ten tijde van...

kemal-05 Op de website van het CBS wordt vermeld dat de ouders van ruim vier op de tien geboren baby’s niet gehuwd zijn. Gehuwde en ongehuwde ouders worden voor wat betreft het juridische vaderschap en het ouderlijk gezag anders behandeld. Met het verschil maken ouders, vooral vaders, kennis nadat de relatie is verbroken.

kemal-04 Nu de zomervakantie nadert is men begonnen met het boeken van reizen. In deze bijdrage zal kort worden ingegaan op het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland. De laatste jaren voert de Koninklijke Nederlandse Marechaussee strengere controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. De persoonscontroles worden uitgevoerd als u reist naar een land dat zich niet bij het Schengenverdrag heeft aangesloten, bijvoorbeeld Turkije. Indien u binnen het Schengengebied reist dan is deze controle er niet.

kemal-04 Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht De inwerkingtreding van het Turkse Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2002 heeft meerdere wijzigingen in het Turks Burgerlijk Recht tot gevolg gehad. Één van de wijzigingen betreft de wijziging van het huwelijksgoederenregime tussen echtgenoten. De wijziging voor het huwelijksgoederenregime houdt in dat er van rechtswege een huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten ontstaat voor de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. De echtgenoten kunnen met een notariële overeenkomst echter een goederengemeenschap uitsluiten (huwelijkse voorwaarden).

kemal-05 De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.