Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht

Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht

kemal-04

Echtscheiding en verdeling van de boedel, verschil in Turks en Nederlands recht

De inwerkingtreding van het Turkse Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2002 heeft meerdere wijzigingen in het Turks Burgerlijk Recht tot gevolg gehad. Één van de wijzigingen betreft de wijziging van het huwelijksgoederenregime tussen echtgenoten. De wijziging voor het huwelijksgoederenregime houdt in dat er van rechtswege een huwelijksgoederengemeenschap tussen echtgenoten ontstaat voor de goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. De echtgenoten kunnen met een notariële overeenkomst echter een goederengemeenschap uitsluiten (huwelijkse voorwaarden).

Nu er een wetswijziging heeft plaatsgevonden is bij het bepalen van welke huwelijksgoederenregime van toepassing is op een verkregen goed de verkrijgingsdatum en de tenaamstelling bepalend. Indien bijvoorbeeld partijen op of na 1 januari 2002 zijn gehuwd en geen notariële overeenkomst hebben die hun huwelijksgoederenregime regelt en het huwelijk wegens echtscheiding of overlijden van één der echtgenoten beëindigd, zal het vermogen dat tijdens het huwelijk is verkregen bij helfte worden verdeeld.

Indien partijen bijvoorbeeld in 1993 in het huwelijk zijn getreden, de man in 1995 een huis, in 1999 een auto en in 2003 een stuk grond op zijn naam krijgt, zal bij een echtscheiding in 2015 de woning en de auto aan de man toebedeeld worden, daar de woning en de auto op zijn naam staan en voor 2002 zijn verkregen. Het stuk grond zal bij helfte worden verdeeld daar het in 2003 is verkregen en derhalve valt in de huwelijksgoederengemeenschap. De tenaamstelling van het stuk grond is niet bepalend daar het in 2003 is verkregen. Zoals aangegeven geldt voor vermogen dat op of na 1 januari 2002 is verkregen dat het in de gemeenschap valt en bij helft wordt verdeeld.

Bij het verdelen van de gemeenschap zal de echtgenoot zijn persoonlijke bezittingen behouden, enkel de goederen die op of na 1 januari 2002 zijn verkregen zullen verdeeld worden. In het Turks recht worden verkrijgingen via het Erfrecht, in tegenstelling tot het Nederlands Erfrecht ook persoonlijk beschouwd. Dat betekent dat bij een in 2006 gehuwd echtpaar het vermogen (bijvoorbeeld 50.000 TL en een woning) van de vrouw dat via verkrijging via erfrecht is verkregen niet in de huwelijksgemeenschap valt. Dus bij een echtscheiding kan de man geen aanspraak maken op dat vermogen van de vrouw. De vruchten van de persoonlijke bezittingen worden echter niet als persoonlijk beschouwd. Stel dat de vrouw in het voorbeeld de woning heeft verhuurd en de huurpenningen op een bankrekening heeft gespaard. Daar de huuropbrengsten vruchten zijn van de woning kan de man aanspraak maken op de helft van de huurpenningen.