Sociaal Zekerheidsrecht

Op het moment dat het UWV tot het oordeel komt waarin aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt dat hij niet in aanmerking komt voor een WIA uitkering dan kan betrokkene hiertegen in bezwaar komen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het UWV. Dit omdat de wet voorschrijft dat...

elif-05 Rechtbank Den Haag, 1 augustus 2014 UWV legt sanctie op aan de werkgever vanwege onvoldoende inspanningsklachten In deze zaak heeft werknemer zich wegens psychische klachten ziekgemeld bij de werkgever. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is getreden bij de werkgever.

elif-01 De plichten van de werkgever bij re-integratie van zieke werknemer Een werknemer kan tijdens een dienstverband arbeidsongeschikt worden. Na de ziekmelding van de werknemer ontstaan er automatisch enkele verplichtingen van de werkgever waaraan hij zich dient te houden. Zo is de werkgever verplicht zich te laten begeleiden door een arbo- of een bedrijfsarts bij het re-integreren van een zieke werknemer. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht en mag aan de werkgever dus geen informatie geven over de reden van de ziekmelding.

elif-02 Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2012 In deze zaak had de betrokkene na afloop van haar recht op een Ziektewetuitkering een Wia uitkering aangevraagd. Het UWV heeft besloten dat voor betrokkene geen recht bestaat voor een WIA uitkering. Dit besluit van het UWV berust op de overweging dat betrokkene met haar beperkingen van medische aard meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd.

elif-04 Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2013 In deze zaak heeft de Gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering van betrokkene geconstateerd dat er in het paspoort van betrokkene stempels zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat er naar het buitenland is gereisd. Van deze vakantie heeft betrokkene geen melding gemaakt bij de Gemeente. Om deze reden heeft de Gemeente voor de duur van een maand de uitkering van betrokkene met 30% verlaagd.

elif-05 Rechtbank Midden-Nederland, 8 juli 2015 Op 8 juli 2015 heeft de Rechtbank in een uitkeringsfraude zaak als volgt geoordeeld. In deze zaak ging het om het volgende. De verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar nagelaten te melden dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte, zijn partner. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het sociale stelsel zoals dat in Nederland bestaat.

elif-01 Rechtbank Amsterdam, 19 juni 2015 De Sociale Verzekeringsbank moet hulpverleners die pgb-gelden te laat ontvangen, dezelfde schadevergoeding betalen als een werkgever die het loon aan zijn werknemers te laat uitbetaalt. Dit heeft de kantonrechter op 19 juni 2015 in kort geding besloten in een zaak die was aangespannen door een hulpverleenster. De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.