Opzegging met instemming van de werknemer!

Opzegging met instemming van de werknemer!

erdal-05

Per 1 juli 2015 komt een nieuwe regeling voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst (Wet werk en zekerheid (WWZ)) . Het komt erop neer dat vanaf 1 juli 2015 de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen kan opzeggen indien de werknemer met de opzegging schriftelijk heeft ingestemd. Dus de instemming met de opzegging vanuit de kant van de werknemer moet blijken uit een schriftelijke verklaring. Een collectieve instemming, bijvoorbeeld door werknemersverenigingen in het kader van een sociaal plan is niet voldoende voor een geldige opzegging. De wet eist dus een schriftelijke instemming van de individuele werknemer. Tevens geeft de wet aan de werknemer de mogelijkheid om zijn schriftelijke instemming binnen veertien dagen in te trekken. Daarbij hoeft de werknemer geen redenen aan te geven.

Indien de werknemer instemt met zijn ontslag, hoeft de werkgever niet meer naar het UVW of naar de kantonrechter maar kan de werkgever aan de werknemer vragen om in te stemmen met het ontslag. Deze nieuwe methode lijkt op de huidige situatie waarbij werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Het verschil met deze nieuwe methode is echter dat tussen dat vanaf 1 juli 2015 bij schriftelijke instemming van werknemer de werkgever een transitievergoeding dient te betalen aan de werknemer. Ten aanzien van de transitievergoeding hebben we als Köse Advocaten reeds het een en ander gedeeld. Zie hiervoor onze website en Facebook account.