Wet Flexibel Werken treedt in werking op 1 januari 2016

Wet Flexibel Werken treedt in werking op 1 januari 2016

elif-02

Met ingang van 1 januari 2016 treedt de Wet Flexibel Werken in werking. Werknemers kunnen met de nieuwe wet een verzoek doen bij hun werkgever om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen nog een verzoek doen om het aantal uren aan te passen.

Die aanvraag kan de werknemer al doen, nadat hij/ zij een half jaar in dienst is. Nu is die termijn nog een jaar. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Maar de nieuwe wet bekort deze termijn tot één jaar.

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dit is een vrij zware toets: de werkgever moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen van bijvoorbeeld de veiligheid, van rooster-technische aard, voor de bedrijfsvoering, bij de herbezetting van de vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).

Deze nieuwe wet zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.