Een negatieve registratie bij BKR ongedaan maken

Een negatieve registratie bij BKR ongedaan maken

kemal-05

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR staan de leengegevens van de inwoners van Nederland. Indien een persoon zijn betaalverplichting(en) niet nakomt, dan krijgt diegene een negatieve registratie bij BKR.

Een negatieve registratie leidt er vaak toe dat de aanvraag voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening en een hypotheek wordt afgewezen. In deze bijdrage leg ik uit welke stap ondernomen kan worden om de negatieve registratie ongedaan te maken.

Als eerste kunt u de kredietverstrekker verzoeken om de negatieve registratie bij BKR door te halen. Het verzoek dient gemotiveerd te zijn. U dient dus aan te geven waarom de registratie onterecht is.

Indien de kredietverstrekker niet tegemoet komt aan uw verzoek, kan het verzoek aan de rechter voorgelegd worden. In artikel 46 van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’ is hiervoor een procedure vastgelegd.

Deze procedure vangt aan met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In het verzoekschrift dient aan te worden gegeven om welke negatieve registratie(s) het gaat, waarom u deze verwijderd wil hebben en waarom de kredietverstrekker uw verzoek heeft afgewezen.

Een belangrijke voorwaarde is dat het verzoekschrift binnen zes weken na ontvangst van de afwijzing door de kredietverstrekker door de rechtbank ontvangen moet zijn. Dit is een fatale termijn.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechter niet alleen moet kijken of de kredietverstrekker de regels voor registratie keurig gevolgd heeft, maar dat ook een belangenafweging moet worden gemaakt. De belangenafweging dient volgens de Hoge Raad toe te zien op de belangen van de burgers tegen een goed werkend BKR-systeem, te weten (i) het behoeden van consumenten voor overkreditering en andere financiële problemen en (ii) het beperken van financiële risico’s voor kredietverstrekkers bij kredietverlening en het bestrijden van misbruik en fraude.