De administratieplicht van zeven jaar!

De administratieplicht van zeven jaar!

kemal-04

Op grond van de wet is een ondernemer verplicht om een administratie te voeren. Wat houdt de administratieplicht voor ondernemers precies in?

Iedereen die (zelfstandig) een beroep of bedrijf uitoefent, is administratieplichtige. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een eenmanszaak en VOF. Daarnaast geldt de administratieplicht ook voor het bestuur van een rechtspersoon.

De administratieplicht houdt in dat betreffende het vermogenstoestand en over de werkzaamheden van de rechtspersoon een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze worden bewaard zodat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. Daarnaast dient er zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en winst en verliesrekening opgemaakt te worden. Al deze gegevens moeten ten minste zeven jaar bewaard worden.

Indien niet aan de administratieplicht wordt voldaan, heeft dat in een faillissement tot gevolg dat vaststaat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien geldt er een vermoeden dat dit de oorzaak is van het faillissement op grond waarvan u gehouden bent het tekort in het faillissement te voldoen. Concreet betekent dit dat een curator de bestuurder kan aanspreken voor betaling van het tekort in het faillissement.