Erkenning van Turkse vonnissen in Nederland

Erkenning van Turkse vonnissen in Nederland

kemal-05

Erkenning van buitenlandse (niet-EU) vonnissen is mogelijk indien het buitenlandse vonnis aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

Voorwaarde 1:
Berust de bevoegdheid van de buitenlandse rechter die het vonnis heeft gewezen op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen is aanvaard?

Voorwaarde 2:
Is het buitenlandse vonnis tot stand gekomen na een behoorlijke, met voldoende waarborgen omklede rechtspleging?

Het Nederlandse recht is de grondslag en wat in Nederland wordt verstaan onder de beginselen van behoorlijke rechtspleging is van belang. Bij de beginselen van behoorlijke rechtspleging kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gevallen waarbij in het buitenlandse proces geen sprake is geweest van een tijdige en doelmatige oproeping van partijen, opdat de gedaagde partij niet in staat is geweest om verweer te voeren tegen de vordering.

Voorwaarde 3:
Is het buitenlandse vonnis niet in strijd met de Nederlandse openbare orde?
Deze voorwaarde heeft te maken met de gevolgen van de tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis in Nederland, en niet op de juistheid ervan. Een buitenlandse beslissing zal slechts in weinig zaken in strijd zijn met de openbare orde. De omstandigheid dat de buitenlandse rechter anders heeft beslist dan de Nederlandse rechter zou hebben beslist, geeft geen reden het vreemde vonnis niet te erkennen.

De gedaagde partij zal in de meeste gevallen toch proberen om de zaak inhoudelijk te laten beoordelen door de Nederlandse rechter. Echter, als aan de voorwaarden wordt voldaan hoeft u niets te vrezen en zal een inhoudelijke beoordeling van de zaak achterwege blijven