Nieuws

kemal-05 De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.

ali-05 Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten! Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen aanvaard die het mogelijk maken een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting op daders te verhalen. De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een gedeelte van de opbrengsten naar slachtofferzorg.

kemal-05 Een risico van ondernemen is dat debiteuren je facturen onbetaald laten. En omdat ondernemers zich graag op het ondernemen focussen wordt er een lange tijd geen actie ondernomen tegen niet betalende klanten. Het geen actie ondernemen tegen niet betalende klanten brengt het risico van verjaring met zich mee. Verjaring betekent dat de vordering niet meer in rechte af te dwingen is.

elif-02 De werknemer heeft vanaf 17 februari 2015 werkzaamheden verricht voor de werkgever. Op 20 februari 2015 zijn schriftelijk overeengekomen dat werknemer per 1 maart 2015 in dienst treedt van de werkgever voor de duur van zes maanden. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van een maand opgenomen. Per 31 maart 2015 heeft werkgever wegens bedrijfseconomische redenen onder verwijzing naar het proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst met cliënt beëindigd.

ali-02 Conservatoir beslag is een instrument bedoeld om de verhaalsmogelijkheden van een schuldeiser/crediteur veilig te stellen en wordt zodoende in de praktijk vaak ingezet. Een ander bijkomend voordeel is natuurlijk ook het efffect ervan om druk uit te oefenen op onwillende debiteuren en wanbetalers. Immers, na het leggen van een conservatoir beslag kunnen de meeste debiteuren niet meer normaal deelnemen aan het economische verkeer en worden daardoor ernstig in verlegenheid gebracht, soms zelfs letterlijk en figuurlijk. Omdat het leggen van conservatoir beslag wel moet voldoen aan enkele belangrijke criteria en de wettelijke consequenties ernstig kunnen zijn voor de debiteur/schuldenaar als gevolg van een eventuele onrechtmatige inzet van het conservatoir beslag is het belangrijk om enkele feiten op een rijtje te zetten. Een schuldeiser/crediteur die al dan niet te kwader trouw het instrument van conservatoir beslag inzet op onjuiste en onaannemelijke gronden, is aansprakelijk voor de schade en kosten die een debiteur/schuldenaar lijdt als gevolg van het conservatoir beslag.

elif-04 Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2013 In deze zaak heeft de Gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering van betrokkene geconstateerd dat er in het paspoort van betrokkene stempels zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat er naar het buitenland is gereisd. Van deze vakantie heeft betrokkene geen melding gemaakt bij de Gemeente. Om deze reden heeft de Gemeente voor de duur van een maand de uitkering van betrokkene met 30% verlaagd.